April 2023

In deze maand kunt u genieten van de werken van Elly Richaerts.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw werd de Stijlbeweging door Mondriaan en Van Doesburg opgericht. Met het gedachtengoed van de Stijl in haar bagage is Elly Richaerts een schilderkunstige zoektocht begonnen naar de meest basale, constructivistische mogelijkheden die hiervan zijn af te leiden.
Het toepassen van de Stijl-boodschap in haar schilderwerk is een onuitputtelijke bron van inspiratie gebleken, ondanks de beperkingen van de basale geometrie en het primaire kleurgebruik. Wat dit laatste betreft was de theorie van de Stijl niet helemaal toepasbaar. Elly heeft aan de primaire kleuren hun tinten toegevoegd. Dat biedt haar meer mogelijkheden om een constructivistische beeldtaal te construeren.

De eenvoud van de Stijl-theorie is de aller zuiverste gedachte over beeldtaal, waarin de ruimte van het schilderdoek betekenis krijgt als ontsnapping aan de werkelijkheid om ons heen. De zoektocht heeft geleid tot een serie imaginaire schilderijen met de titel: Kubutopia.
Het toepassen van de Stijl-boodschap voelt voor Elly als spelen met historie, waardoor een nieuwe verbinding ontstaat tussen heden en verleden.

Hoewel de composities een evenwichtige indruk geven, kunnen ze de toeschouwer toch danig in de war brengen door de soms optische illusie en de afwezigheid van de wetmatigheid uit de reële wereld.

Kijken naar deze geconstrueerde composities opent andere, ongekende deuren in je brein.

Voor meer info zie de website: http://www.ellyrichaerts.nl

Mei 2023

In deze maand kunt u genieten van de expositie “Kunst op gewijde grond”

De kunstenaars Menno Balm, Jos Solberg, Johannes Donner, Helga van der Poel, Georges Daemen, Nic Heffels en Ahmed Kleige exposeren in de maand mei 2023 met profane kunst in de kloostergang van Abdij Rolduc. Het is de alom zichtbare historische context en de ‘gewijde’ sfeer in een monastieke omgeving als deze, die ook hedendaagse kunstenaars nog kan inspireren tot het maken van specifieke kunstwerken.

Kunst in opdracht van de kerk was voor de klassieke kunstenaar vaak de enige mogelijkheid om zijn ‘vak’ uit te oefenen en meestal ook zijn enige of voornaamste bron van inkomen. Zagen we in de Renaissance al voorzichtige pogingen om ook kunstwerken te produceren buiten de kerk om, dan ging het meestal om geaccepteerde voorstellingen uit de Griekse en Romeinse mythologie, welke (goedgekeurd door de kerk) gebruikt mochten worden als symboliek voor christelijke thema’s. In vroegere tijden leken kunst en religie bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel motieven waren direct ontleend aan- of geïnspireerd door het geloof en allerlei kerkelijke gebruiken en praktijken. Omgekeerd bracht de aanschouwing van kunstwerken veel (vaak ongeletterde) mensen tot religieuze gevoelens en beleving. Die nauwe band tussen kunst en religie is momenteel vrijwel geheel verbroken. Op alle gebieden in de samenleving heeft zich een beweging voltrokken van secularisatie en ontkerkelijking. In de lijn daarvan heeft ook de kunst zich losgemaakt van de kerk en religie en is uitgegroeid tot een eigenzinnig en autonoom domein.